Transcripts

Home/Transcripts
Transcripts 2017-06-23T12:42:57+00:00

Gaura Katha – Day 2 Pune

By | December 31st, 2016|Categories: Annual Katha 2016 – 2017, Glorification, Transcripts|

Caitanya Mahaprabhu glorifies Madhavendra Puri. anarpita-carim cirat karunayavatirna kale samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam hari purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipita sada hrdaya-kandare sphuratu va saci-nandanah (CC Adi Lila, 3.4) May the Supreme Lord who is known as the son of ?r?mat? [...]

Gaura Katha – Day 3 Pune

By | December 31st, 2016|Categories: Annual Katha 2016 – 2017, Glorification, Transcripts|

Mahaprabhu returns to Jagannatha Puri Tukaram Maharaja was also a follower of Mahaprabhu. As Gaudiya Vaisnava’s we also say that he received diksa from Caitanya Mahaprabhu. Let’s sing his abhanga avade he rupa, gojire saguna [...]

PUNE ANNUAL KATHA DAY 4: My Prabhupada

By | December 31st, 2016|Categories: Annual Katha 2016 – 2017, Glorification, Transcripts|

All glories to the assembled devotees. nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvisesha-sunyavadi-pascatya-desa-tarine Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, [...]

PUNE ANNUAL KATHA DAY 1: Introduction to Srila Prabhupada (amended)

By | December 29th, 2016|Categories: Annual Katha 2016 – 2017, Glorification, Transcripts|

All glories to the assembled devotees. nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvisesha-sunyavadi-pascatya-desa-tarine Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama [...]

PUNE ANNUAL KATHA DAY 2: Lifetime in preparation (amended)

By | December 29th, 2016|Categories: Annual Katha 2016 – 2017, Glorification, Transcripts|Tags: |

All glories to the assembled devotees. nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvisesha-sunyavadi-pascatya-desa-tarine Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, [...]

Translate »
X