Transcripts

Home/Transcripts
Transcripts 2017-06-23T12:42:57+00:00

Bhakti is pure and includes love with God and His Devotees

By | June 23rd, 2017|Categories: Bhakti Sastri classes, Caitanya Caritamrita, Glorification, Transcripts|Tags: , , , |

Bhakti is pure and includes love with God and His devotees Venue: Yavatmal (Maharashtra) Dated: 6th June 2017 Chaitanya Mahaprabhu started the sankirtana movement.sankirtanaika-pitarau pitarau means two - Caitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Caitanya Mahaprabhu [...]

The miseries of Vrajvasis after Krsna left Vrndavan

By | June 2nd, 2017|Categories: Glorification, Transcripts|Tags: |

DATE: 19th February 2017 VENUE: Mayapur Gaura bhakta vrnda!! Radha Madhav ki jai!! Pancha Tattva ki jai!! Brhad Bhagavatamrita ki jai!! Srila Sanatana Goswami ki jai!! Srial Prabhupada ki jai!! Nitai Gaura premanande. Thank you [...]

X