Srimad Bhagavatam

Home/Srimad Bhagavatam

Srimad Bhagavatam Class Mayapur

Venue: Sri Mayapur Chandrodaya Mandir Date: February 25, 2017 Speaker: HH Lokanath Swami Subject: Srimad-Bhagavatam 7.10.15-17 Transcriber: Madhumati Priyasaki dd Verse: Sri-prahrada uvaca varam varaya etat te varadesan mahesvara yad anindat pita me tvam avidvams teja aiavaram viddhamarsasayah saksat sarva-loka-gurum prabhum bhratr-heti mrsa-drstis tvad-bhakte mayi caghavan tasmat pita me puyeta durantad dustarad aghat putas te [...]

| 2017-06-24T07:15:10+00:00 March 6th, 2017|Srimad Bhagavatam, Transcripts|0 Comments
Translate ยป
X